جملات قصار

جملات قصار شهید پورموسوی

شهید سیدرضا پورموسوی در دستنوشته های خود جملات کوتاه و نکات برجسته و قابل توجهی به جای گذشته است که می‌توان با عنوان جملات ویژه شهید نشر یابند؛ در این صفحه گزیده ای از آن جملات برگرفته از دست نوشته های به جای مانده از شهید قرار خواهد گرفت.