سید رضا !

عکس دسته جمعی

شهید سید رضا پور موسوی در بهشت علی دزفول به خاک سپرده شد.